การปลูกแตงโมโดยใช้น้ำน้อย

นายมอง บานแย้ม หมู่ที่ 4 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ความเป็นมา
เนื่องจากเกษตกรชาวไร่ส่วนใหญ่ จะประสบปัญหาการปลูกแตงโมในช่วงฤดูแล้ง(เดือน ธันวาคม – มกราคม ) แตงโมมีอัตรการเจริญเติบโตไม่ดี เกษตรกรจึงต้องปลูกซ่อม ซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการปลูกซ่อม 1000-2000 บาท/ไร่ นายมอง บานแย้มจึงได้นำเอาระบบน้ำหยดมาใช้ ในไร่แตงโม

ข้อดีของการใช้น้ำหยด
1. แตงโมที่ปลูก มีอัตราการเจริญเติบโต 100%
2. ลดปัญหาเรื่องวัชพืช
3. แตงโมขึ้นและโตสม่ำเสมอ

อุปกรณ์
1. เครื่องสูบน้ำ
2. ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร
3. สายส่งน้ำ
4. ท่อ PVC ขนาด 2-3 นิ้ว ประมาณ 10 ท่อน
5. สายน้ำหยด (เจาะรู ระยะ 30 ซม.)
6. ชุดกรองน้ำ ได้แก่
- แบบถังพลาติก (ขนาด 200 ลิตร)
- แบบชุด PVC
- แบบชุดเหล็ก
7. แหล่งน้ำ ได้แก่ บ่อน้ำ , บ่อบาดาล , สระน้ำ , คลอง หรือ ถังขนาด 1000 ลิตร
8. ผ้ายางขนาดเท่าแปลงปลูก

วิธีการ
หลังจากทำแปลงปลูกแตงโมเสร็จเรียบร้อยแล้ว วางท่อใส่หัวน้ำหยด ตามหลุมที่ปลูก ปลูกแตงโม หมั่นดูแลเรื่องโรคแมลง

ค่าใช้จ่าย
- ระบบน้ำหยดชุดเล็ก 15000 บาท
- ระบบน้ำหยดชุดใหญ่ 22000 บาท
- ค่าจ้าง ในการให้น้ำในระบบน้ำหยด ไร่ละ 450-500 บาท โดยที่เกษตรกรจะต้องมีแหล่งน้ำ

คุณอำนวย:
นายมอง บานแย้ม เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม
คุณกิจ: เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก
คุณเอื้อ: นายจำรูญ สุทธิบูลย์ เกษตรอำเภอสวรรคโลก
คุณลิขิต: นายบุญเรียม เอี่ยมสะอาด เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก
เบอร์โทรศัพท์: 0-5564-3031 เบอร์แฟกซ์: ---
ถนนจรดวิถีถ่อง สวรรคโลก สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay