การปลูกอ้อยโดยใช้ระบบน้ำหยด

เนื่องจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการปลูกอ้อยในช่วงฤดูแล้ง (เดือน ธ.ค.- ม.ค.) เมื่อปลูกแล้วพบว่าอ้อยมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปลูกซ่อมประมาณ 1,000-2,000 บาท/ไร่ เกษตรกรจึงเริ่มใช้ระบบน้ำหยดในการปลูกอ้อยฤดูแล้งเพิ่มมากขึ้น  ในตำบลคลอยาง เกษตรกรที่ใช้ระบบน้ำหยดในการปลูกอ้อยโดย นายอ้น  คุณาจันทร์  และนายมงคล  เปาเล   ได้นำเอาระบบน้ำหยดมาใช้  เมื่อปี 2549 เป็นต้นมา

ข้อดีของการใช้ระบบน้ำหยด
1. อ้อยได้รับความชื้น 100%
2. ลดปัญหาเรื่องวัชพืช
3. อ้อยขึ้นและโตสม่ำเสมอ

อุปกรณ์ในการใช้ระบบน้ำหยด
1. เครื่องสูบน้ำ (เครื่องยนต์ ,มอเตอร์ไฟฟ้า)
2. ถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร
3. สายส่งน้ำ
4. ท่อ พีวีซี ขนาด 2-3 นิ้ว ประมาณ 10 ท่อน
5. สายน้ำหยด (เจาะรูระยะ 30ซม.)
6. ชุดกรองน้ำ
   - แบบถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร
   - แบบชุดพีวีซี
   - แบบชุดเหล็ก

แหล่งน้ำ
1. บ่อน้ำ
2. สระ , คลอง, หนอง
3. ใช้ถังลากน้ำ (ถัง1,000 ลิตรราคา 60 บาท)

วิธีการ
- สูบน้ำจากแหล่งน้ำ (บ่อ, คลอง, หนอง,ถังบรรทุกน้ำ)  ผ่านเครื่องกรองน้ำ ผ่านท่อพีวีซี ขนาด 2-3 นิ้ว เจาะใส่สายน้ำหยด ระยะ 120 ซม. เท่ากับร่องอ้อย  ใช้แรงงานในการดำเนินงาน 4-5 คน 
- การให้น้ำจะให้หลังจากปลูกอ้อยไปแล้ว 15-30 วัน

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์
   - ชุดเล็ก 15,000  บาท
   - ชุดใหญ่  20,000  บาท
2. ค่าจ้างแรงงาน ไร่ละ 450-500  บาท โดยที่เกษตรกรจะต้องมีแหล่งน้ำ

ภาพที่ 1 - 4 : อุปกรณ์ในการใช้ระบบน้ำหยด
ภาพที่ 5 - 7 : ลักษณะการให้น้ำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก
เบอร์โทรศัพท์: 0-5564-3031 เบอร์แฟกซ์: ---
ถนนจรดวิถีถ่อง สวรรคโลก สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay