การปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออก

กล้วยไข่นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้เข้าสู่ประเทศและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศไทย  ตำบลเมืองบางขลังและตำบลหนองกลับ มีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่จำนวนมาก
มีเนื้อที่ประมาณ  860 ไร่

การปลูกกล้วยไข่
- กล้วยไข่เป็นที่ปลูกง่าย
- ชอบดินร่วนปนทราย
- ระบายน้ำได้ดีไม่ชอบดินที่มีน้ำท่วมขัง เพราะจะทำให้กล้วยไข่ไม่โต
- ระยะปลูก  2 x 3 เมตร ปลูกได้ 400 – 450 ต้น/ไร่
- ช่วงที่นิยมปลูก  ระหว่างเดือน ธ.ค.- เม.ย.

การดูแลและการเก็บเกี่ยว
- ปุ๋ยที่ใช้มี 3สูตรได้แก่
   1. สูตร 46-0-0
   2. สูตร 15-15-15
   3. สูตร 13-13-21

- กล้วยไข่จะให้ผลผลิต เมื่ออายุ 8-9 เดือน
- จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือน ก.ค. - ธ.ค.
- ผลผลิตกล้วยไข่ เฉลี่ยต่อไร่ 2,000 - 3,000 กก.
- ด้านการตลาดกล้วยไข่ มีตลาดต่างประเทศ ได้แก่ จีน ใต้หวัน และญี่ปุ่น เป็นต้น
- ราคากล้วยไข่หน้าสวนที่มีคุณภาพส่งออกนอก กิโลกรัมละ 10 บาท
- ส่วนกล้วยที่มีตำหนิ จะมีพ่อค้ามารับซื้อในราคา 6-9 บาท

แหล่งความรู้ (คุณกิจ)
นายแรม   ไขแจ้ง
63 หมู่ 6 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย

ผู้ถอดความรู้ (คุณอำนวย)
นายศรัญ   คุ้มสา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวหทัยทิพย์  แท่นทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ผู้จดบันทึก (คุณลิขิต)
นายศรัญ   คุ้มสา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ภาพที่ 1 : การใช้ถุงคลุมกล้วยไข่เพื่อรักษาผิว
ภาพที่ 2 - 3 : การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุกล่อง
ภาพที่ 4 - 5 : การทำความสะอาดกล้วยไข่ก่อนบรรจุกล่อง
ภาพที่ 6 - 7 : การบรรจุหีบห่อ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก
เบอร์โทรศัพท์: 0-5564-3031 เบอร์แฟกซ์: ---
ถนนจรดวิถีถ่อง สวรรคโลก สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay